----TRANG TTĐT HUYỆN YÊN THỦY ĐANG TIẾN HÀNH NÂNG CẤP PHIÊN BẢN MỚI---

HN TU PHAPNgày 27/8/2020, Phòng Tư pháp huyện đã tổ chức HN giao ban công tác Tư pháp tháng 8 và triển khai chương trình công tác tháng 9-2020.

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Quốc Toản - Trưởng phòng tư pháp đánh huyện giá một số kết quả ngành tư pháp huyện đạt được trong tháng 8. Đối với công tác chứng thực, toàn huyện đã thực hiện chứng thực được 1.873 trường hợp, trong đó ,cấp huyện thực hiện chứng thực được 58 trường hợp, cấp xã thực hiện được 1.815 trường hợp, công tác đăng ký quản lý hộ tịch, đăng ký khai sinh mới cho 70 trường hợp, đăng ký khai tử 26 trường hợp, đăng ký kết hơn 29 đôi.

Cũng tại HN các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua; đồng thời đề xuất, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ công tác tư pháp tại cơ sở. Các ý kiến này đã được lãnh đạo phòng Tư pháp giải đáp, đưa ra các biện pháp giải quyết để thực hiện tốt hơn nữa công tác Tư pháp trong thời gian tới.

HN đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9, tuyên truyền , phổ biến ccas luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua, triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo công văn sô 689/ UBND ngày 21/8/2020 của UBND huyện, tham mưu UBND huyện kế hoạch số hóa , cập nhật giữ liệu hộ tịch tại địa phương, triển khai thực hiện thu phí hộ tịch theo Nghị quyết số 277/2020/ NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Kết luận hội nghị giao ban, đồng chí Đinh Quốc Toản, trưởng phòng tư pháp huyện cũng đã khẳng định kết quả thực hiện công tác Tư pháp đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương và chỉ ra các tồn tại, hạn chế cần có giải pháp khắc phục; đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới công chức ngành Tư pháp từ huyện đến cơ sở phải rà soát nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm để tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức thực hiện đúng thời gian tiến độ đề ra; thực hiện có hiệu quả công tác tư pháp trên tất cả các lĩnh vực: Xây dựng, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo chức năng của mình. Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật nâng cao nhân thức pháp luật cho nhân dân bằng các hình thức phù hợp; Thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở; tổ chức thực hiện tốt các văn bản pháp luật mới; nâng cao chất lượng công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực; công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp. Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sử dụng văn bản điện tử; nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo.

Nhân dịp này đ/c Bùi Thị Thanh Hương, cán bộ tư pháp xã Ngọc Lương đã được tặng kỷ niệm chương có thành tích suất sắc trong công tác tư pháp thời gian qua./.

Minh Nguyệt - Trung tâm VHTT&TT Yên Thủy 

Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng chính phủ Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020. Sáng ngày 26/8 UBND tỉnh đã tổ chức HN trực tuyến tổng kết công tác giảm nghèo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020. Dự và chủ trì HN có đông chí Bùi Văn Khánh, phó Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; đ/c Bùi Văn Cửu, phó chủ tịch UBND tỉnh, phó ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh. Dự HN tại điểm cầu huyện Yên Thủy có đ/c Bùi Huyên, phó chủ tịch UBND huyện.

HOI NGHI GIAM NGHEO

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh HB đã xây dựng được các chính sách đầu tư, hỗ trợ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của các vùng, miền, địa phương. Mục tiêu đưa ra đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh ta, giảm được nghèo theo mục tiêu tỉnh đã đề ra. Công tác giảm nghèo thường xuyên được quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Ngay từ đầu giai đoạn Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia các cấp được thành lập, kiện toàn kịp thời có sự thay đổi, nhờ đó có tác động tích cực đến công tác chỉ đạo, điều hành các chương trình, dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của địa phương. Công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia các cấp tỉnh HB đã thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, có hiệu quả. Chương trình giảm nghèo luôn được coi là chương trình trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã thực sự trở thành phong trào ý nghĩa, có tính nhân văn và có sức lan tỏa sâu rộn, được người dân đồng tình hưởng ứng.

Chương trình MTQG giảm nghèo tỉnh HB thực hiện chủ yếu bằng nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ, một phần là nguồn vốn đối ứng của tỉnh, đồng thời lồng ghép, huy động tổng thể các nguồn lực khác cùng tham gia, đóng góp tích cực của chính cộng đồng và người dân để thực hiện. Tổng kinh phí bố trí để thực hiện dự án của CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 là 1.184.428 triệu đồng. Trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ vốn đầu tư là 778.996 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 276.167 triệu đồng; ngân sách địa phương là 23.804 triệu đồng; vốn Ailen viện trợ không hoàn lại là 38.000 triệu đồng; nguồn huy động từ nhân dân, các tổ chức chính trị quyên góp, ủng hộ là 66.061 triệu dồng, trong đó nhân dân đóng góp 31.061 triệu đồng, nguồn tổ chức quyên góp là 35.000 triệu đồng.

Kết quả thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 24,38% xuống còn 11,36% cuối năm 2019, dự kiến đến hết năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 8,56%, bình quân mỗi năm giảm được 3,16% đặt 105% chỉ tiêu kế hoạch giao; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số trên tổng số hộ nghèo giảm từ 94m135 xuống còn 91,01% bình quân mỗi năm giảm 0,77%; số lượng hộ tái nghèo giảm từ 822 hộ năm 2016 xuống còn 394 hộ vào cuối năm 2019. Đến hết năm 2019 có 01 huyện Kim Bôi, 6 xã và 73 thôn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khan, dự kiến hết năm 2020 phấn đấu thêm 10 xã và 7 thôn sẽ hoàn thành chương trình 135.

Phát biểu chỉ đạo HN đồng chí Bùi Văn Khánh, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo các cấp cần thường xuyên kiểm tra theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện ở các địa phương theo lĩnh vực, địa bàn được phân công, phát hiện kịp thời những bất cập, hạn chế còn tồn tại để có giải pháp chỉ đạo khắc phục kịp thời. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và người dân ủng hộ đóng góp nguồn lực cho công cuộc giảm nghèo; Tuyên truyền vận động người nghèo, người cận nghèo nói riêng nhằm nâng cao nhận thức của người dân hiểu rõ chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo, nỗ lực vươn lên thoát nghèo không chng chờ ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước.Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố phân công, gắn trách nhiệm của người đứng đầu phụ trách lĩnh vực; có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với cán bộ, đảng viên, người được giao nhiệm vụ thực hiện các chính sách giảm nghèo và công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”./.

Minh Thu - Trung tâm VHTT&TT Yên Thủy 

Ngày 17/4, UBND huyện tổ chức HN lấy ý kiến tham gia vào dự thảo, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị Quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đ/c Bùi Văn Hải, chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì HN.

HOI NGHI Y KIEN

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến bổ sung, chỉnh sửa các nội dung vào dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Các ý kiến thảo luận tập trung đánh giá cụ thể hơn, chính xác hơn các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới, trên cơ sở tính toán phù hợp với điều kiện thực tế của huyện, trong đó đi sâu phân tích về các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhiều ý kiến cũng đã góp ý về việc lựa chọn tiêu đề, xây dựng bố cục, dung lượng, cập nhật số liệu mới… để bổ sung, chỉnh sửa dự thảo chương trình hành động hợp lý, khoa học, chặt chẽ hơn.

Phát biểu kết luận HN, đ/c chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Hải đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu vào dự thảo chương trình hành động, tiếp tục bám sát đề cương tổng quát của chương trình hành động để nghiên cứu, xác định rõ các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, phương hướng và các giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan, ban, ngành tiếp tục rà soát lại và cập nhật số liệu mới để đưa vào dự thảo; Tổ biên tập chương trình lựa chọn cách viết, bố cục, tiêu đề, ngôn từ phù hợp và sớm hoàn thành dự thảo chương trình hành động về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng để báo cáo Ban Thường vụ huyện ủy ./.

Minh Nguyệt - Trung tâm VHTT&TT Yên Thủy

Trong những năm gần đây, một số hộ dân ở xã Bảo Hiệu, đã phát triển mô hình trồng cà gai leo theo hướng an toàn sinh học, đem lại hiệu quả kinh tế cao, từ đó mở ra hướng làm kinh tế mới cho người dân trên địa bàn xã. Đây cũng là mô hình tiêu biểu được UBND xã Bảo Hiệu lựa chọn để thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

cà

Cà gai leo Yên Thủy

Nhận thấy sản xuất cà gai leo cho hiệu quả kinh tế cao, vốn đầu tư ít, lại phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế gia đình, anh Bùi Quý Hợi ,xóm Đầm, xã Bảo Hiệu đã nhanh nhậy nhận ra được xu hướng hiện nay là tăng cường sử dụng các sản phẩm từ thiên nhiên, cùng với đó là xu hướng phát triển các loại thuốc có nguồn gốc tự nhiên của các hãng dược, bởi vậy nên nhu cầu tiêu thụ dược liệu trong nước cũng như tiềm năng cho xuất khẩu dược liệu là rất lớn… Đầu năm 2016, anh Hợi đứng ra thành lập HTX Nông - Lâm Nghiệp Bảo Hiệu, vận động các hộ gia đình trong xã thành lập HTX chuyên trồng cây cà gai leo. Anh đã tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm Cao cà gai leo Yên Thủy, chiết xuất 100% từ cây cà gai leo, tạo nên chuỗi sản xuất làm tăng giá trị của cây cà gai leo. Từ nguyên liệu thô tiến tới thành phẩm hoàn chỉnh, cao cà gai leo là sản phẩm mang lại giá trị kinh tế cao, tiện lợi cho người tiêu dùng. Năm 2019, HTX Nông - Lâm Nghiệp Bảo Hiệu có cơ hội được tham gia vào Chương trình OCOP và phát triển thương hiệu đạt sao OCOP của tỉnh Hòa Bình, hiện nay sản phẩm Cao cà gai leo đã được nhiều người biết đến, có mặt trên 60 đại lý lớn nhỏ ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Với sự tiện lợi trong sử dụng, giá thành hợp lý cùng phương châm “Uy tín, chất lượng là vàng”, “Vì sức khỏe cộng đồng”, hiện nay Cao cà gai leo Yên Thủy đã trở thành sản phẩm được người đông đảo khách hàng trên cả nước tin dùng.

dung

Cao cà gai leo được mọi người sử dụng 

Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, xã Bảo Hiệu đã lựa chọn cà gai leo là sản phẩm thế mạnh của địa phương để tăng thu nhập cho người dân. Xã đã tuyên truyền đến các hộ dân về giá trị kinh tế của cây cà gai leo và nhân rộng mô hình này, đồng thời khuyến khích thành lập hợp tác xã trồng cà gai leo, mở rộng quy mô sản xuất, đưa cà gai leo trở thành một sản phẩm hàng hóa, vừa giúp tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, vừa giúp các hộ tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Cùng với đó, xã sẽ phối hợp với cơ quan chuyên môn mở thêm các lớp chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc cà gai leo để người dân áp dụng vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Với thị trường hiện nay, người tiêu dùng luôn lựa chọn các sản phẩm sạch, an toàn và có nguồn gốc rõ ràng, do đó việc xã Bảo Hiệu lựa chọn mô hình sản phẩm chiết xuất 100% từ cà gai leo là hướng đi hợp lý cho người nông dân phát triển và nhân rộng.

Việc triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đã giúp địa phương nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần nâng cao các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao thu nhập của người dân./.

Minh Nguyệt - Trung tâm VHTT&TT Yên Thủy 

ngày 10/9 tại huyện Yên Thủy, Sở thông tin và truyền thông tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn, bàn giao các trang thông tin điện tử cho 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Với thành phần là 26 đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch UBND và công chức phụ trách trang thông tin điện tử của xã.

Tại lớp tập huấn các học viên đã được cán bộ sở thông tin và truyền thông tỉnh bàn giao và nghiệm thu các trang thông tin điện tử 12 xã. Được hướng dẫn quản trị, vận hành và đăng tải thông tin lên trang của xã. Các nguồn dữ liệu có thể truy cập và lấy thông tin để đảm bảo thông tin chính xác, đầy đủ nhất. một số lưu ý khi tiếp nhận và đăng tải các nguồn tin…

Thông qua tập huấn để giúp các xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Thủy đạt tiêu chí xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của tiêu chí số 08 về thông tin và truyền thông.

          Hiện nay, huyện Yên Thủy đã có 5/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay toàn huyện Yên Thủy đạt bình quân 13,42 tiêu chí/xã, tăng 0,25 tiêu chí so với kế hoạch, tăng 2,01 tiêu chí so với năm 2017. không còn xã dưới 7 tiêu chí.

Đài Yên Thủy

Chiều ngày 20/3, UBND huyện tổ chức HN triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Kế hoạch cải tạo vườn tạp, kế hoạch dồn điền đổi thửa, kế hoạch triển khai công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2019 trên địa bàn huyện. dự và chủ trì HN có đ/c Bùi Thị Kim Cúc phó chủ tịch UBND huyện., lãnh đạo các cơ quan đơn vị, lãnh đạo đảng ủy, ủy ban và cán bộ nông nghiệp nông thôn các xã, thị trấn.

Kết thúc năm 2018, toàn huyện đạt bình quân 13,42 tiêu chí/xã, tăng 0,25 tiêu chí so với kế hoạch, tăng 2,01 tiêu chí so với năm 2017. trong đó có 2 xã đạt 19 tiêu chí, 3 xã 18 tiêu chí, không có xã dưới 8 tiêu chí. Tổng nguồn vốn huy động năm 2018 trên 145,9 tỷ đồng. trong đó vốn từ chương trình là 6 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương trên 37,8 tỷ đồng và vốn dân đóng góp là trên 19,2 tỷ đồng. Năm 2019 huyện đề ra mục tiêu đạt 14,67 tiêu chí/xã, xây dựng xã Ngọc Lương đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Xây dựng 3 mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, công nhận 4 khu dân cư kiểu mẫu và 12 vườn mẫu, xây dựng 3 sản phẩm OCOP, Thành lập mới 5 hợp tác xã, 12/12 xã hoàn thành xây dựn đề án phát triển sản xuất.

Về việc cải tạo vườn tạp, năm 2018 toàn huyện đã thực hiện cải tạo được 147,03 ha vườn tạp với 767 hộ tham gia, tổng kinh phí hỗ trợ sau đầu tư là trên 1,47 tỷ đồng. Nâng tổng diện tích vườn tạp được cải tạo toàn huyện lên 657,5 ha, đạt 109% so với kế hoạch. Năm 2019 , phấn đấu thực hiện cải tạo 334,85 ha vườn tạp, dự kiến kinh phí gần 8 tỷ đồng.

Về đồn diền đổi thửa, năm 2018 huyện Yên Thủy đã có 3 xã tiếp tục thực hiện dồn điền đổi thửa đó là các xã Ngọc Lương, Yên Trị và Yên Lạc tại 5 xóm với diện tích 97,47 ha đạt 29% kế hoạch với kinh phí hỗ trợ 686,8 triệu đồng. Nâng tổng số xã đã dồn điền đổi thửa toàn huyện là 6 xã với 44 xóm. Năm 2019 phấn đấu dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp tại 8 xóm của 4 xã với diện tích trên 312 ha, thời gian bắt đầu từ tháng 4.

Về công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2019, huyện Yên Thủy đề ra kế hoạch ngăn chặn, khống chế dịch lở mồm long móng trên gia súc, dịch cúm gia cầm, ngăn chặn dịch tả lợn châu phi và bệnh tai xanh, phòng chống bệnh dại cho đàn chó bằng biện pháp tiêm văc xin với chỉ tiêu đạt từ 80% tổng đàn trở lên, riêng đàn chó phải đạt 100%. Các đợt tiêm văc xin sẽ được tổ chức 2 đợt trong năm và phun thuốc tiêu độc khử trùng đạt 4 lần trên năm.

Kết luận HN đ/c Bùi Thị Kim Cúc phó chủ tịch UBND huyện chỉ đạo năm 2019 xây dựng xã Lạc Thịnh đạt chuẩn NTM, Thực hiện xây dựng 5 khu dân cư kiểu mẫu và 18 vườn mẫu, các xã phải ban hành nghị quyết chuyên đề xây dựng và nâng cao các tiêu chí NTM, hoàn thiện trang thông tin điện tử cấp xã. Rà soát số liệu đàn gia súc, gia cầm, đảm bảo công tác tiêm phòng thực hiện nghiêm túc, triệt để, hiệu quả cao.

Đài Yên Thủy

Image196Sáng, ngày 12/3, Đồng chí Bí thư huyện ủy, Bùi Trung Kiên đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, triển khai nhiệm vụ cấp bách ngăn chặn dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn huyện. Dự buổi làm việc các các đ/c ủy viên ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, phòng ban chuyên môn của huyện, các đ/c bí thư, chủ tịch các xã, thị trấn.

47009763 281164649130620 7460471378425151488 nMới đây tại xã Yên Lạc, nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Hội chủ thập đỏ Việt Nam 23/11/1946-23/11/2018, Hội chữ thập đỏ huyện Yên Thủy phối hợp với câu lạc bộ tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình Khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người nghèo trên địa bàn xã Yên Lạc. Về dự có đ/c Bùi Huyên phó chủ tịch UBND huyện.

đ/c Bùi Huyên phó chủ tịch UBND huyện trao quà cho các đối tượng xã Yên Lạc

Ngày 27/10/2018, tại Trung tâm Y Tế huyện bệnh viện quân đội bộ quốc phòng, , Bệnh viện huyết học truyền máu phối hợp với huyện Yên Thủy tổ chức chương trình khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 110 đối tượng , trong đó có 66 đối tượng thuộc gđ chính sách, 27 đối tượng là các đ/ c nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ ,16 đối tượng thuộc các hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Tại đây, các đối tượng được các y, bác sĩ khám sức khỏe tổng thể: Mạch, Huyết áp, khám nội, khám ngoại, với các chuyên khoa tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, siêu âm ổ bụng tổng quát, Điện tâm đồ và cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn các kiến thức về rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe và phòng bệnh, một số bệnh lý tim mạch phổ biến, từ đó nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe…

Trong quá trình khám bệnh, các y, bác sỹ tư vấn về chế độ ăn uống hợp lý, đầy đủ chất dinh dưỡng, các kiến thức về rèn luyện thân thể như thể dục thể thao, các hoạt động giải trí phù hợp để tăng cường sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật, đặc biệt là một số bệnh lý tim mạch phổ biến, qua thăm khám, sàng lọc, đánh giá tình trạng sức khoẻ, nếu phát hiện có các dấu hiệu bệnh tật, đối tượng chính sách sẽ được cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn sức khoẻ, nếu trường hợp nào phát hiện bệnh nặng sẽ được giới thiệu lên các bệnh viện tuyến trên để điều trị, chăm sóc.

Đây hoạt động được bệnh viện tổ chức thường xuyên với ý nghĩa “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân với những người có công với đất nước và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua việc khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, thân nhân người có công và người có hoàn cảnh khó khăn, đây cũng là hoạt động nhằm mang tri thức, công sức của cán bộ, nhân viên bệnh viện huyết học truyền máu trung ương để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân./.

YENHUY

 phan anh kien nghi

 dichvucongquocgia11

 VBDT

 dicvucongtrutuyen

 THU CV

Bản đồ hành chính huyện

bandoyenthuy

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction